Regulamin sklepu internetowego sigmet.pl, dostępny pod adresem www.sigmet.pl/regulamin, prowadzony jest przez firmę: Sigmet Grzegorz Grzybek, wpisaną przez Burmistrza Miasta Myślenice do  ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Głogoczów 362.  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 681 192 40 37, Regon: 366132904.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującym się pod adresem www.sigmet.pl.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę: Sigmet Grzegorz Grzybek, Ul. Głogoczów 362, 32-444 Głogoczów, tel. 512 292 321. Nip 681 192 40 37 Regon 366132904
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
 1. Sklep Internetowy

Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sigmet.pl

 1. Sprzedawca

podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 1. Klient

użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym Konsument;

 1. Konsument

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

 1. ProduktTowar

rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Formularz Zamówienia

funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności

 1. Zamówienie

prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty, sposób dostawy Produktu oraz dane Klienta

 1. Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Sklepu Internetowego

§ 2 [Formularz zamówienia]

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów bezpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu korzystania z Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia odbywa się poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz późniejsze przejście do Formularza Zamówienia i wypełnienie jego aktywnych pól. Klient może dodać do elektronicznego koszyka więcej niż jeden Towar. Podczas wyboru Towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka. Klient może również dodać komentarz do Zamówienia.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym paragrafie jest jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia albo opuszczenia przez niego strony internetowej z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie.
 4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi świadczonej drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać złożona w szczególności pisemnie na adres SIGMET, Ul. Głogoczów 362, 32-444 Głogoczów lub na adres e-mail sigmetsklep@gmail.com. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§ 3 [Umowy Sprzedaży]

 1.  Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zakupu na podstawie umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Umowy te zawierane są z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

1) wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka, wyboru sposobu dostawy a następnie kliknięcia przycisku „Przejdź do kasy”;
2) wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych w nim danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail;
3) wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
4) zaznaczenia odpowiednich pól pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zgadza się na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych;
5) potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku pod Formularzem Zamówienia – „Kupuję i płacę”.

 1.  Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych.
 4. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.
 5. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie może być również zrealizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłaniu zapytania przez Klienta zapytania na adres sigmetsklep@gmail.com. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi wówczas w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę warunków sprzedaży Produktu w zakresie ilości sztuk, ceny, kosztów oraz terminu dostawy.
 7. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu jej wykonania. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego Produktu aż do momentu uiszczenia całości ceny zamówionego Produktu wraz z kosztami dostawy.
 8. Fakt zawarcia Umowy Sprzedaży jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Sklepu.
 9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon.

§ 4 [Produkty i ich dostawa]

 1. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Z uwagi na cyfrowe odtworzenie kolorów Towarów i indywidualne ustawienia wyświetlania na urządzeniach, na których Klient korzysta ze strony Sklepu Internetowego, zdjęcia Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu w rzeczywistości.
 2. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 3. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.
 4. Czas realizacji Zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24 godzin do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych. Szacowany czas dostawy danego Produktu jest widoczny obok jego opisu dostępnego na dedykowanej podstronie Sklepu Internetowego. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania ceny Produktu wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Uwaga:Czas realizacji zamówień = czas wysyłki towaru przez sklep + czas doręczenia towaru przez określonego przewoźnika.
 5. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów w magazynie własnym Sprzedawcy, które to Produkty zostały zakupione przez Klienta, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną w celu potwierdzenia czasu realizacji Zamówienia. Klient może wówczas podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w całości, odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części dotyczącej Produktu, którego brak w magazynie Sprzedawcy, albo o zakupie w jego miejsce innego Produktu.
 6. Klient do momentu nadania przesyłki z zamówionymi Produktami do Klienta, może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia, czy możliwe jest wprowadzenie zmian w Zamówieniu.
 7. Dostawa Produktów następuje w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia. Klient może wybrać:

a) dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres.
 2. Informacja o kosztach dostawy kurierem znajduje się w Formularzu Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy nie jest uzależniony od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki.
 3. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§ 5 [Sposoby płatności]

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:

1) płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy o następującym numerze: 34 1020 2892 0000 5802 0627 4866
2) płatność z góry za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU – za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej, czy też SMS-a.
3) płatność za pobraniem – u kuriera

 1. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6 [Reklamacja i gwarancja Produktów zakupionych przez Konsumentów]

 1. Wszystkie prezentowane produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi w związku z tym wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Towar dostarczony ma wadę, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Konsumenta i przedmiot transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o ich uzupełnienie.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres SIGMET, Ul. Głogoczów 362, 32-444 Głogoczów z dopiskiem „Reklamacja SIGMET” lub na adres e-mail sigmetsklep@gmail.com.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.
 5. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta danego Towaru. Do każdego zakupionego produktu Sklep załącza dokument gwarancyjny produktu, o ile został wystawiony przez producenta. W przypadku wykonywania przez Konsumenta uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on dostarczyć dokument gwarancyjny, jeżeli został wystawiony przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Dokument gwarancyjny określa szczegóły procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 7 [Reklamacja i gwarancja Produktów zakupionych przez Klientów niebędących Konsumentami]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie prezentowane produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty.
 2. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami.
 3. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta danego Towaru. Do każdego zakupionego produktu Sklep załącza dokument gwarancyjny Produktu, o ile został wystawiony przez producenta.
 4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancyjnym. Dokument gwarancyjny określa szczegóły procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadku wykonywania przez Klienta niebędącego Konsumentem uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on posiadać dokument gwarancyjny oraz fakturę.
 6. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Klienta.
 7. Koszt dostawy i odesłania do Sklepu Internetowego Produktu w stosunku do którego wykonywane są uprawnienia gwarancyjne obciąża Klienta.

§ 8 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca towaru weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 11. W przypadku gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów]

 1. Na stronie internetowej ttp://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.  
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

§ 10 [Dane osobowe]

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich uzupełnienia, uaktualniania i sprostowania.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11 [Zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem piotrtokarczyk.com/sklep oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, że w działalności Sklepu Internetowego mogą nastąpić przerwy spowodowane serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Sprzedawca dołoży starań by przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu oraz oznaczenia Sklepu Internetowego, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia oraz filmy chronione są prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: wzór odstąpienia od umowy, wzór reklamacji, Polityka Prywatności.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.